Projekty Badawczo-rozwojowe

Projekt pt. „Technologia wytwarzania innowacyjnych wysokowytrzymałych kompozytów asfaltowych zbrojonych włóknami, z przeznaczeniem do budowy nowych i modernizacji istniejących dróg o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej”(akronim: kompasfalt) w ramach II konkursu Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych, wynikających bezpośrednio z Krajowego Programu Badań, zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie. Obszarami tymi są: Technologie materiałów konstrukcyjnych. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich. Technologie materiałów dla magazynowania i przemysłu energii.

Rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno -gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu oraz wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

Program będzie stymulował wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz całej gamy innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym programu.

Zakładany całkowity budżet Programu, w ramach którego w latach 2016-2021 będą realizowane projekty obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia, wyniesie ok. 500 milionów złotych.

Nr umowy: TECHMATSTRATEG2/412159/9/NCBR/2019
Okres realizacji: wrzesień 2019r – sierpień 2022r
Całkowity koszt realizacji projektu – 5 771 934,00zł
Wartość dofinansowania projektu – 4 653 824,00 zł
Wkład własny przedsiębiorstwa – 1 118 110,00 zł

Celem projektu jest opracowanie zasad projektowania, wytwarzania i wbudowywania innowacyjnych wysokowytrzymałych kompozytów mineralno-asfaltowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej z przeznaczeniem do budowy nowych dróg oraz modernizacji istniejącej sieci drogowej. Rezultatem projektu będzie technologia produkcji, zagęszczania i wbudowywania w obniżonej temperaturze nowoczesnych wysokowytrzymałych kompozytów mineralno-asfaltowych zawierających włókna. Zastosowanie powyższej technologii przyczyni się do wydłużenia sezonu budowlanego ze względu na możliwość kontynuowania prac przy niższych temperaturach otoczenia, a tym samym przyniesie wiele korzyści środowiskowych, technologicznych i ekonomicznych, poprawiając również rentowność produkcji przedsiębiorstw budowlanych.

Konsorcjum projektowe: Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska, Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.